Vedtægter

 

 

§ 1.     Navn og hjemsted

Klubbens navn er HADERSLEV UL-FLYVEKLUB, hjemmehørende i Haderslev Kommune og med postadresse som den til enhver tid valgte formands postadresse

 

§ 2.     Klubbens formål

Klubbens formål er, at fremme kendskabet til og interessen for UL-flyvning.
I klubben kan optages personer, der er i besiddelse af UL-certificat eller ønsker uddannelse hertil. Der kan optages passive medlemmer, som dog ikke har stemmeret.

 

§ 3.     Klubledelsen

Klubben ledes af en bestyrelse, som varetager klubbens interesser, herunder forvalter dens midler.
Bestyrelsen består af formand, uddannelsesansvarlig, materielansvarlig, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen ved stemmeflertal for 2 år af gangen.
Desuden vælges 2 suppleanter og en revisor for 1 år af gangen.
Genvalg kan finde sted. Formanden og den materielansvarlige er på valg på ulige årstal, de øvrige på lige årstal.
Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov. Ved alle møder føres protokol, som underskrives af bestyrelsens medlemmer. 

 

§ 4.     Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar.
Indkaldelse skal foretages skriftligt, med mindst 14 dages varsel, med angivelse af sted, tidspunkt samt dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 15. januar og udsendes sammen med indkaldelsen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved stemmeflertal uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Afstemning skal være skriftlig, såfremt 2 medlemmer kræver det.
Intet medlem kan have mere end 1 stemme - dog kan der medbringes en (1) skriftlig fuldmagt fra et ikke tilstedeværende medlem.
Stemmeret har aktive medlemmer, som afregner DULFU - kontingent gennem Haderslev UL-Flyklub.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke behøver være medlem af klubben, og som vælges ved simpelt stemmeflertal på generalforsamlingen.
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis det kræves af et flertal i bestyrelsen eller et flertal af medlemmerne.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling.:

1.     Valg af dirigent
2.     Formanden aflægger beretning
3.     Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse
4.     Behandling af indkomne forslag
5.     Fastsættelse af kontingent
6.     Valg af formand/bestyrelse samt evnt. repræsentanter til klubber, foreninger, unioner el. lign. samt revisor
7.     Eventuelt

 

§ 5.     Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet skal af kassereren være afsluttet senest 31. januar og i revideret stand forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

 

§ 6.     Kontingent

Kontingentet er DULFU's til enhver tid gældende årskontingent + klubkontingent, der fastsættes på generalforsamlingen. Der opkræves indmeldelsesgebyr, p.t. 100,00 kr.
Passive medlemmer betaler samme indmeldelsesgebyr som andre medlemmerog ½ årskontingent i forhold til aktive medlemmer

 

§ 7.     Kontingentrestance

Medlemmerne har pligt til at indbetale kontingent senest rettidige indbetalingsdag.
Ved restance 14 dage efter skriftlig påmindelse slettes medlemmet, hvilket vil betyde ophør af mulighed for at udøve certificatrettigheder. Genoptagelse kan finde sted ved betaling af det skyldige beløb samt evnt. rykkergebyr til DULFU

 

§ 8.     Udmeldelse

Udmeldelse kan kun finde sted med skriftlig varsel senest d. 30.11

 

§ 9.     Eksklusion

Eksklusion kan finde sted, når et medlem har gjort sig skyldig i handlemåde, der kan skade klubbens anseelse eller interesser, eller hvis love og regler ikke overholdes. Bestemmelse om eksklusion træffes på en generalforsamling og er gældende, såfremt ¾ af de fremmødte stemmer herfor.

 

§ 10.    Klubbens opløsning

Beslutning om opløsning af HADERSLEV UL-FLYVEKLUB kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling ved mindst 2/3 stemmeflertal.
Eventuelle aktiver, herunder kassebeholdning afvikles efter generalforsamlingens beslutning. 

 

Ændret på generalforsamlingen d. 9.02.2005

 

Til top

Til forsiden

Opdateret d. 7.3.2005